Мишљења

Кристијан Каш – Thank God for Serbia – Хвала Богу за Србију

Кристијан Каш
Хвала Богу за Србију

У овом првом билтену на новој платформи, желео бих да вам кажем зашто волим Србију и имам Београд као свој дом.

Волео бих да су сви тако задовољни животом као ја. У 48. години не се осећам ни дан старији од 30 година и никада нисам имао толико креативности, толико енергије. Добро је бити Кристиан.

Срби ми свакодневно шаљу захвалнице што сам то што јесам и редовно се појављујем у српским медијима, ТВ-у, интернету и још много тога, држим говоре и предавања. Овде увек имам дивну прилику да причам о својој хришћанској вери.

Сигуран сам да ме Бог жели у Србији као охрабрење српском народу. Зато сам створио сајт ohrabrenje.com.

У Норвешкој ме људи чудно гледају када говорим о својој хришћанској вери и захваљујем Богу за Србију. Oвде у Србији хришћанска вера и традиција су природни део живота, мада није свако лични хришћанин, свестан ко је Христ.

Многи ме гледају као особу која се бори за правду, мир и демократију, праведну битку за Србију и Србе. Да, ја сам бивши НАТО агресор који се претворио се у борца за мир.

Али многи од вас који ово читате такође имају снажна негативна мишљења о мени као особи која мрзи оне око мене.

Међутим, дозволите ми да у ово уверим све који ово читају. Свесно сам донео одлуку да никога не мрзим и да волим оне који се са мном не слажу. Често имам оштру реторику али ми је од велике помоћи то што могу да седнем са било киме на шољицу кафе. Фантастично је бити ослобођен од свих мука и горчине.

Шта ако ме видите као хришћанског мисионара? Не као мисионара који ће да изведе Србе из њихове православне вере већ као присталица који им помаже да сазнају ко је Христ, подстичући их да читају Библију и имају активан молитвени живот.

Нема потребе да мисионари претварају Србе у хришћанску веру јер они у Српској православној цркви већ имају хришћанско јеванђеље и богату литургију.

За Ускрс, Срби кажу “Христос воскресе” и аутоматски одговорају са “Ваистину воскресе”.

Али шта ако бисмо могли охрабрити Србе да прихвате да је Христово васкрсење нешто што се свакодневно дешава, са Христом који жели бити центар нашег живота? Тада бисмо могли радикално променити друштво, драстично умањити корупцију и непотизам.

18. јула путујем у Норвешку да будем тамо до 5. септембра. Радујем се сусрету са мајком и братом и многим мојим пријатељима.

Али иако сам Норвежанин патриота, осећам се као риба на сувом у Норвешкој. Норвешка лутеранска црква, у којој је мој отац био свештеник и који ме је крстио 26. марта 1972. године, постала је нажалост политичка сцена која је веома фокусирана на “pride”, климатски активизам, неограничену миграцију из исламских култура и политички коректну идентитетску политику.

Наравно, у Норвешкој цркви има доста добрих проповеди која објављују Јеванђеље васкрслог Исуса Христа али она пречесто нестају у политици.

Нека буде јасно да ја настављам ову културну борбу из Србије, а изазиваћу све који желе да разводне jеванђеље либералном теологијом. Али то можемо да учинимо на цивилизован начин. Као што рекох, на свету не постоји особа са којом не бих могао да седнем на кафу.

Када су у питању хришћански ратни хушкачи, приземљићу их јако. Ми хришћани смо позвани да будемо миротворци, а не да водимо рат и агресију.

Један пример за то је хрватски протестантски теолог Петер Кузмич, са дугом историјом врло агресивних чланака против Срба. 21 годину након агресије НАТО-а на Југославију написао је колумну у којој је подржао агресију. Др Кузмич је веома опасан НАТО глобалиста.

Геополитички, убудуће ће више пажње бити на Србији где ћу се борити за територијални интегритет Косова и Метохије. Желим да подстакнем Србију да се држи далеко од антидемократских организација као што су ЕУ и НАТО. Желим да будем јачи глас за националну демократију, против анти-демократског глобализма.

Да ли желите да подржите овај пројекат? Вама хришћанима био бих захвалан ако ме поменете у својим молитвама. Молите се да ме Бог искористи као моћно оруђе за Своје краљевство.

Финансијска подршка је такође битна јер сам сам без подршке опасних глобалиста попут Џорџа Сороша. Можда ме можете подржати једном кафом месечно, или можда добром вечером? Ако сте у Србији, имате директан приступ мом банковном рачуну. Динарски рачун, латиницом: Kristian Kahrs, Raiffeisen Bank, 265000000564700057.

Друге опције за подршку су доступне на ohrabrenje.com/donate. In front of the Church of Saint Sava in Belgrade, one of the largest Orthodox churches in the world. Pray that many Serbians will find their Christian faith. Поред Храм Светог Саве. Молите се да многи Срби пронађу своју хришћанску веру.

I wish everyone had been so satisfied with life as I am. At the age of 48 I do not feel a day older than 30, and I have never had so much creativity, so much energy. It’s good to be Kristian.

Daily, Serbs send me thankyou notes me for being who I am, and I appear regularly in Serbian media, TV, the Internet and more, giving speeches and lectures. Here I always have a wonderful opportunity to talk about my Christian faith.

Ohrabrenje is the Serbian word for encouragement, and I am sure that God wants me in Serbia as an encouragement to the Serbian people. That’s why I created the website ohrabrenje.com.

In Norway, people look at me strangely when I talk about my Christian faith and thank God for Serbia, but here in Serbia, Christian faith and tradition are natural parts of life, although not everyone is a personal Christian, conscious of who Christ is.

Many view me as a person fighting for justice, peace, and democracy, a righteous battle for Serbia and Serbs. Yes, I am a former NATO warmonger, turned a warrior for peace.

But many of you reading this also have strongly negative opinions about me as a person who hates those around me.

However, let me assure everyone reading this. I have made a conscious decision not to hate anyone, and I love those who disagree with me. I often have sharp rhetoric, but it is of great help to me that I can sit down with anyone for a cup of coffee. It is fantastic to be free from all grudges and bitterness.

What if you see me as a Christian missionary? Not the kind of missionary to lead Serbs away from their Orthodox faith, but as a supporter who helps them find out who Christ is, encouraging them to read the Bible and have an active prayer life.

There is no need for missionaries to convert the Serbs to Christian faith because they already have the Christian gospel and a rich liturgy in the Serbian Orthodox Church.

For Easter, the Serbs say “Christ is risen” and they automatically answer, “Yes, He risen, indeed”, or “Hristos voskrese”, “vaistinu voskrese” in Serbian.

But what if we could encourage the Serbs to accept that Jesus’ resurrection is something that happens daily, with Christ who wants to be the center of our lives? Then we could radically change society, drastically reduce corruption and nepotism.

On July 18 I travel to Norway to be there until September 5. I look forward to meeting my mother and brother and many of my friends.

But even though I am a patriotic Norwegian, I feel like a fish on land in Norway. The Norwegian Lutheran Church, where my father was a priest and where he baptized me on March 26, 1972, has unfortunately become a political scene that is very focused on “pride”, climate activism, unlimited migration from Islamic cultures and politically correct identity politics.

There is some good preaching in the Norwegian church, proclaiming the Gospel of the risen Jesus Christ, but too often it disappears in politics.

Let it be crystal clear that I am continuing this cultural struggle from Serbia, and I will challenge anyone who wants to dilute the Gospel with liberal theology. But we can do this in a civilized way. As I said, there isn’t a person in the world I can’t sit down with for a cup of coffee.

When it comes to Christian warmongers, I will take them down very hard. We Christians are called to be peacemakers, not to wage war and aggression.

One example of this is the Croatian protestant theologian Peter Kuzmič, with a long history of very aggressive articles against the Serbs. 21 years after the NATO aggression against Yugoslavia, he wrote a column supporting the aggression (automated translation). Dr. Kuzmič is a very dangerous NATO globalist.

Geopolitically, there will be more focus in the future on Serbia, where I will fight for the territorial integrity of Kosovo and Metohija. I want to encourage Serbia to stay far away from anti-democratic organizations such as the EU and NATO. And I want to be a stronger voice for national democracy, against anti-democratic globalism.

Do you want to support this project? To you Christians, I would greatly appreciate it if you include me in your prayers. Pray that God will use me as a mighty tool for His kingdom.

Financial support is also important because I am alone without support from dangerous globalists like George Soros. Maybe you can support me with a coffee a month, or maybe a good dinner? If you are in Serbia, you have direct access to my bank account in Raiffeisen Bank: 265000000564700057.

Other options to support me, like Patreon and bank transfers, are available on ohrabrenje.com/donate.

ИЗВОР: https://ohrabrenje.com/2020/thank-god-for-serbia/

Хвала на поверењу! Молимо вас поделите, ширите истину која је у Србији забрањена!