Crkva

Isceljenje slepog Vartimeja u Jerihonu i jezik mita

Još neka tumačenja

Sveto pismo je višeslojna knjiga, pisana na više nivoa razumevanja. Jednim delom može se smatrati za istorijsku, i kao takva se većim delom prihvata sa doslovnim shvatanjem (mada treba imati na umu da zvaničnu istoriju pišu pobednici). Sa pažljivijim pristupom otkriva se da je knjiga pisana i korišćenjem simbola, metafora i parabola; a sa trećim, višim pogledom, korišćenjem i jezika mita. Zato bih na par primera (a ovo je prvi), ukazao da se sa svakim novim čitanjem (a razlikuje se i razumevanje u različitim životnim dobima), uvek po nešto novo može saznati.

Isceljenje slepog Vartimeja u Jerihonu i jezik mita

Isus Navin (sin Nave) je služitelj, vojskovođa i vođa sa blagoslovom Mojsija. Posle četrdesetogodišnjeg lutanja u pustinji vodi Jevreje u obećanu zemlju. Na tom putu, kao prepreka, stoji dobro utvrđeni grad Jerihon čije zidine padaju posle  ritualnih obilazaka više puta oko grada i duvanja u rogove (nazvane jerihonske trube), koji proizvode razorne infra i ultrazvučne talase...

Isus je grčki naziv jevrejske reči Jošua, sa značenjem pomoć Jahvea ili Spasitelj. Ime Jošua se često sreće među Jevrejima. Hristos je grčka reč i znači Pomazanik, a Mesija jevrejska i znači isto.

Gospod Isus Hristos blagim rečima i večnom istinom daje veru i nadu u ljubav, u život. Rečima isteruje demone, oživljava mrtve; bolesne leči, a zdrave podučava i hrabri.

U svom poznatom dijalogu u kome govori o stvaranju sveta delom i kroz mit, Sokratov učenik Platon ( 428 – 348.  pre Hrista) najviše vremena posvećuje Timaju (Timeju). Naime, Timej u svom imenu nosi pojmove (i frekvencije) časti, skladnosti i harmonije, i kao takav treba da verodostojno prenosi saznanje…

U priči o isceljenju slepog Vartimeja vidimo da se radi o sinu (var označava sina na hebrejskom) Timeja. (Da li je Timej biološki ili duhovni otac – u kom slučaju je i učitelj – ostaje nedorečeno.) U slučaju Vartimeja koji sedi kraj zidina Jerihona, znanje razuma koje je od ovoga sveta je nedovoljno i ne pomaže mu u nevoljama. On je uspeo da izađe iz grada greha, ali ne može da se potpuno odvoji od njega. Vartimej  je slep, ograničenog kretanja i još pod vlašću materije. Zato se vapajima obraća Spasitelju i sa verom u Njega odbacuje sa sebe staru ogrehovljenu haljinu (stara verovanja koja ga sputavaju, i koja su puna neznanja), da bi verom u Hrista i Božju reč, u istinsko znanje, duhovno i telesno progledao (Marko 10, 46-52). Matej i Luka govore u jevanđeljima samo o telesnom slepilu i čudu isceljenja: – A pošto progledaju, slepi odlaze putem za Isusom!

Na putu u Božje carstvo treba razbiti okoštalu, utvrđenu grehovnu strukturu vidljivog sveta, i odbaciti je, da bi se shvatilo telesnom oku nevidljivo i nedokučivo. Zato jevanđelista Marko koristi simbol haljine da nam to kaže, a jevanđelista Luka u (10, 30) to potvrđuje napomenom da slepac sedi van zidina razbojničkog Jerihona? Jer Vartimej je uspeo da se odvoji od izvora greha, ali duhovno sam (telesno slep), slab, ne može  da prevaziđe postojeće stanje i uputi se na, za njega, daleki put u obećani grad Jerusalim.

Jevanđelista Marko ističe da slepac kod Jerihona ne gubi nadu, vapije za ozdravljenjem (ne samo tela već i duše, S.B.) i na poziv Gospoda voljom i pre svega verom uspeva da odbaci stara verovanja – staru haljinu; i bezazlen, sa jakom verom pristupa Spasitelju i Mesiji. I vera ga spasava!

Autor: Slobodan Bojković

P. S.   Mala digresija

U jeziku mita Timotej je Božji poštovalac. Dakle, to je častan čovek koji teži skladu i radi za opšte dobro. Zato se i u dvema poslanicama apostol Pavle obraća  svom ljubljenom, duhovnom  čedu, Timoteju, i daje mu savete za utemeljenje bogosluženja, vere i bogoljublja među hrišćanima

Imajući neka saznanja o jeziku mita, već pri prvom čitanju Novog zaveta, nailaskom na opis suđenja Gospodu Isusu Hristu kod Pontija Pilata, bio sam skeptičan pri tumačenju prikazane slike suđenja. Naime, kako var na hebrejskom znači sin, a ava otac, tada Varava nije razbojnik već duhovno čedo nekog sveštenog lica, ili sin sveštenika, pa je verovatno i on sveštenik. A ako u originalu Novog zaveta piše Varrava, tada je, prema mom oskudnom filološkom i teološkom znanju, Varrava biološki ili duhovni sin učitelja Zakona, što se praktično svodi na isto. I gledano iz zemaljskog ugla, logično je da zabludeli sveštenici na čelu sa prvosveštenikom Kaifom i fariseji žele da se oslobode uticaja radikalnih učenja Gospoda Isusa Hrista. Smrću Gospoda čuvaju svoje pozicije, a istovremeno koriste i od Pontija Pilata ukazanu šansu da spasu Varavu, svog propovednika Mojsijeve vere, koji je u borbi protiv rimskih ugnjetavača okrvavio ruke.

Ipak, o mnogim stvarima i detaljima, za koje ne možemo dobiti zadovoljavajuće odgovore na postavljena pitanja, bolje je ne razmišljati i gubiti vreme, jer samo unose nemir.

Hvala na poverenju! Molimo vas podelite, širite istinu!